Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web timeout.cat

El domini http://www.timeout.cat és propietat de:
Time Out Spain Media SL
NIF B-65672495
Plaça Reial, 18, 1r pis
Barcelona, 08002
adreça redaccio@timeout.cat
Tel. +34 93 295 54 00

Inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona (volum 42870, foli 44, full B-416801) i domicili a Plaça Reial, 18, 1r pis Barcelona, 08002

Mitjançant el domini timeout.cat, l'empresa gestiona el seu portal web, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web timeout.cat.

TIME OUT SPAIN MEDIA S.L. és l’editora de la publicació setmanal “Time Out Barcelona” en
multiplataforma (ISSN: 1888-3850). Time Out Digial: ISSN 2462-3385

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de Time Out Spain Media S.L. atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal timeout.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal es gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l'usuari, aquest s'efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Time Out Spain Media S.L. els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal Timeout.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Time Out Spain Media S.L. l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de Time Out Spain Media S.L., sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:
Time Out Spain Media S.L. explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, Time Out Spain Media S.L. s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Time Out Spain Media S.L. en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Time Out Spain Media S.L..

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

-  Presentació d'una pàgina del portal timeout.cat o qualsevol contingut d'aquesta en una finestra que no pertany a timeout.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

- L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a timeout.cat conforme a les
disposicions vigents.

- L'ús comercial dels continguts del lloc web timeout.cat

- L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Time Out Spain Media S.L., sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

- L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Time Out Spain Media S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

- Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

Advertising

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquest portal timeout.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Time Out Spain Media S.L., en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: redaccio@timeout.cat, o a l'adreça de Time Out Spain Media S.L. que consta al principi d'aquest Avís legal.

En atenció a l’establert al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem del següent:

Epígraf

Informació bàsica

Informació addicional

Responsable

Time Out Spain Media S.L.

El responsable del tractament de les dades és TIME OUT SPAIN MEDIA S.L., inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF B-65672495, amb domicili a la Plaça Reial 18 1n pis de 08002 Barcelona.

La persona física representant del tractament de dades per compte de la responsable serà correu electrònic lector@timeout.cat i telèfon 93 295 54 00.

Finalitat

Gestió de l’enviament d’informació comercial

La finalitat per la qual es tractaran les seves dades personals és únicament i exclusiva enviar-li comunicació sobre els darrers tiquets, promocions, novetats, esdeveniments i ofertes especials, que pot optar per deixar de rebre en qualsevol moment amb l’enllaç situat a sota, a peu de pàgina d’aquest correu electrònic, o posant al dia les seves preferències. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis més adequats als seus interessos i millorar la seva experiència, elaborarem un “perfil comercial” en base a la informació facilitada. En cap cas prendrem decisions automatitzades en base a aquest perfil. Llevat que no ens indiqui el contrari, les seves dades es mantindran durant un període de 10 anys.

Legitimació

Consentiment de l’interessat

Amb la prestació d’aquest consentiment autoritza a TIME OUT SPAIN MEDIA S.L. a fer servir les seves dades personals per tal d’enviar-li la informació comercial exposada anteriorment. En qualsevol moment, vostè té dret a revocar aquest consentiment.

Destinataris

Qui podrà fer servir les seves dades.

Les dades personals que vostè ens faciliti seran utilitzades per Time Out Spain Media S.L. i podran ser cedides a empreses del grup Time Out International Ltd.

Drets

Drets que té l’usuari que hagin facilitat dades a través d’aquest portal.

L’usuari té dret a l’accés, rectificació i supressió de dades (“dret a l’oblit”); limitació del tractament; informació sobre rectificació i supressió; portabilitat de les dades. Per tal d’exercir aquests drets, pot enviar un correu electrònic a la direcció lector@timeout.cat o a través de correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

 L’explicació detallada d’aquests drets la pot trobar a drets la pot trobar al següent link: https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf


B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web timeout.cat.

Timeout.cat no utilitza "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de Timeout.cat, o per medició i dades d'audiències anònimes.

Aquest lloc web fa servir les eines de medició d'audiència de Nielsen/NetRatings, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l'objectiu de millorar el funcionament del web. Aquesta medició utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de privacitat d'aquesta empresa a l'adreça:

http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs_es.

Responsabilitat amb relació als continguts

Time Out Spain Media S.L. es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Time Out Spain Media S.L. no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal timeout.cat. Time Out Spain Media S.L. no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Informació sobre els vincles (links) accesibles des de la página timeout.cat: Time Out Spain Media S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Time Out Spain Media S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al lloc web timeout.cat, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l'accés, o d'intentar fer un ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al web timeout.cat, com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web.

Advertising

Dret d'exclusió

Time Out Spain Media S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instancia pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Time Out Spain Media S.L. que es facin a traves d'aquest portal timeout.cat serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà, l'acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de Time Out Spain Media S.L.. El fet de donar- se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a Time Out Spain Media S.L. per a aquest tipus de comunicacions, podent l'usuari revocar l'autorització amb una comunicació per escrit en la forma que Time Out Spain Media S.L. indicarà en cada cas.

Advertising

Generalitats

Time Out Spain Media S.L. perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Time Out Spain Media S.L. no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'indole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

Time Out Spain Media S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Advertising

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Time Out Spain Media S.L. i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Comentaris

5 comments
Ester D

Genial!!!! Moltes gràcies!!

Pilar B

Molt útil tota la informació.

VICTÒRIA G

Hola,

Estic molt contenta amb aquesta publicació i la utilitzo molt sovint.

Tot i així, no queda gaire clar si compres la guía de restaurants, on has de recollir la compra i en quin horari.

L'adreça de recollida és la que consta aquí: Via Laietana, 20 ?

Quin horari teniu?

Gràcies!


Maria Luisa H

Me encanta Time out, para mi cumple una función importante