Time Out a la teva bústia d'entrada

Cerca

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA “REVISTA TIME OUT ESCENA 25”

BASES DE PARTICIPACIÓ EN L’ACCIÓ PARTICIPATIVA “REVISTA TIME OUT ESCENA 25”

Publicitat

Time Out Spain Media SL, amb domicili a Plaça Reial, 18, 1a planta, 08002 Barcelona, i CIF B-65672495 (d’ara endavant, “Time Out” o “l’organització”) organitza el concurs “Revista Time Out Escena 25”, el qual es regirà pel que disposen les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”):

Primera - Objecte
Time Out editarà una revista especial per a Escena 25, que constarà de 48 pàgines amb continguts específics d'arts escèniques i música, en format de reportatges, entrevistes, crítiques, top 3, etc. La revista es publicarà el 9 d'octubre de 2019 i es distribuirà de forma conjunta amb la revista Time Out, amb una tirada específica per a joves que es distribuirà de manera independent a la revista Time Out.

Aquest Concurs té per objecte seleccionar els perfils següents de les persones que col·laboraran amb Time Out en la configuració del contingut d’aquesta revista.
- 12 redactor/es
- 1 cap de redacció
- 1 fotògraf/a
- 1 il·lustrador/a

Les persones seleccionades com a guanyadores (d’ara endavant, “col·laboradors/es”) comptaran amb la tutorització d’un editor sènior de Time Out. Les persones col·laboradores hauran d’estar disponibles durant el mes de setembre per redactar o preparar la revista.

Les tasques a realitzar per les persones col·laboradores, en funció del perfil per al qual hagin estat seleccionades, poden ser: redacció d’articles sobre Escena25, entrevistes, fotografies, il·lustracions, crítiques o reportatges. Les persones col·laboradores percebran la retribució següent, en funció del treball que realitzin:
- Entrevista-article a 1 pàgina: 50 euros
- Reportatge a 2 pàgines: 70 euros
- Reportatge a 4 pàgines: 95 euros
- Reportatge a 6 pàgines: 110 euros
- Fotografia: 50 euros
- Il·lustració: 50 euros
- Cap de redacció: 500 euros

Els/Les col·laboradors/es hauran de presentar una factura per l’import de la base imposable, corresponent a Time Out per aquest servei a dia 25 d’octubre i serà abonada a 60 dies data factura.


Cessió dels drets d’explotació dels treballs que realitzin com a col·laboradors/es: Les persones seleccionades com a col·laboradores cedeixen a l’organització els drets d’explotació de les prescripcions que realitzin a través dels seus treballs durant i en execució de l’acord de col·laboració amb Time Out resultant d’aquest concurs, per a l’assoliment de la finalitat perseguida.

Segona - Requisits de participació
Les persones que vulguin participar en aquesta acció han de complir els requisits següents:
- Edat: 18 a 25 anys.
- Estar registrat a Escena 25 https://www.escena25.cat/
- Disponibilitat per a col·laborar en la revista Time Out - Escena 25 durant el mes de setembre de 2019
- Acceptar les condicions (política de protecció de dades) amb què seran tractades les dades personals de la persona participant.


Tercera.- Forma de participació
PRIMERA FASE
Per a participar en aquest acció cal que les persones interessades completin el formulari de participació allotjat a www.timeout.cat. El període de recepció de candidatures serà del 5 al 16 de juliol de 2019 a les 00h.

Cal que els i les candidats/es incloguin:
Dades personals: nom complet, data de naixement, correu-e, telèfon mòbil i DNI, les xarxes socials que tingui (en obert) el/la candidat/a, diversos documents per poder valorar el/la candidat/a, en funció del perfil de col·laborador en què participin:
- En el cas dels redactors: un escrit d’un màxim de 3.000 cc explicant una obra de teatre, concert, exposició o esdeveniment cultural al qual hagin assistit en els darrers 3 mesos
- En el cas dels fotògrafs: una fotografia de la seva autoria
- En el cas dels il·lustradors: una il·lustració de la seva autoria
Extra: tots els perfils poden incloure, també, un web en què que escriguin, blog personal, àlbum de fotografies o recull d’il·lustracions, en què constin continguts de l’autoria de la persona concursant (en funció del perfil en què concursi).

SEGONA FASE
El jurat valorarà les candidatures entre el 17 i el 21 de juliol de 2019.
Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb aquesta acció per correu electrònic a l’adreça comercial.cat@timeout.com.

Quarta.- Criteris de selecció

Per a la selecció dels redactors/es es tindrà en compte l’expressió escrita i la creativitat a l’hora de triar i enfocar l’assumpte objecte de l’article presentat, així com aquella informació derivada de l’anàlisi de les xarxes socials que pugui aportar valor a la tasca de prescriptor/a. Se seleccionaran aquells perfils que mostrin un/a candidat/a apassionat/da per la cultura, en especial per la música i el teatre; que escrigui bé i que tingui ganes de compartir el seu entusiasme amb els lectors de Time Out. Es Valorarà el seu coneixement cultural, l’interès per l’actualitat escènica i sobretot l’estil de redacció.

En el cas de fotògrafs i il·lustradors, es valoraran criteris estètics i també periodístics, com ara la capacitat d’expressar una idea, il·lustrar una entrevista o acompanyar un text.

Cinquena.- Comissió de valoració de les candidatures
El jurat estarà integrat per 2 representants de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i 3 representants de Time Out, que seleccionaran els/les guanyadors/es, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment.


Sisena.- Publicitat i difusió del resultat del procés de selecció
L’ICEC i Time Out faran públic el resultat provisional dels guanyadors el 24 de juliol de 2019, a
través dels mitjans següents:
- ICEC: https://www.escena25.cat/ i http://icec.gencat.cat/ca/inici/
- TIME OUT: www.timeout.cat

A partir de l’endemà de la data indicada, s’obrirà un període de 10 dies hàbils perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en relació amb la proposta publicada. Aquestes al·legacions s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic de Time Out següent: comercial.cat@timeout.cat. Time Out les resoldrà en un termini de 10 dies i comunicarà la resposta de manera individual a les persones que les haguessin formulat, a través de la seva adreça de correu electrònic. Un cop passat el termini indicat, Time Out resoldrà de manera definitiva el nom de la persona guanyadora i li comunicarà de manera individualitzada a través de la seva adreça de correu electrònic.

L’ICEC i Time Out faran públic el resultat definitiu de la selecció a través dels mateixos mitjans indicats anteriorment.

Tant la proposta provisional com la selecció definitiva poden incloure una llista de reserva, en base a les valoracions obtingudes per la les persones participants, per a substituir la persona proposada com a guanyadora, en el cas que no pugui ser-ho de manera definitiva, o per a substituir el/la guanyadora definitiu/va si per qualsevol circumstància no pot dur a terme la col·laboració prevista.

L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.


Setena.- Condicions i límits de participació
El fet de participar en aquesta acció comporta l’acceptació d’aquestes bases reguladores. No pot participar en aquesta acció el personal adscrit a Time Out o a l’ICEC, ni els seus familiars de primer grau.


Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
Per gestionar adequadament l’acció de participació, Time Out haurà de tractar les dades personals dels participants amb la finalitat de gestionar la selecció dels concursants en un primer moment, i pel que fa als col·laboradors seleccionats, poder donar compliment a les obligacions contractuals.

Les dades personals de les persones concursants que siguin facilitades en el marc d’aquest concurs seran tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reglament Europeu (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, i altra normativa complementària).

Per a participar en aquest concurs, cal que les persones concursants facilitin una sèrie de dades imprescindibles per a poder-hi participar, el tractament de les quals queda autoritzat pel fet de participar-hi. La persona concursant es fa responsable de la veracitat i exactitud de les dades personals que faciliti.
La informació relativa pel que fa a protecció de dades és la següent:

Condicions aplicables al tractament de les dades personals facilitades per les persones participants en el concurs “Revista Time Out Escena 25”

Responsable del tractament
TIME OUT SPAIN MEDIA S.L.
Plaça Reial, 18, Primera Planta, de 08002 Barcelona
CIF B-65672495
privacy@timeout.com

Finalitat del tractament
Aquestes dades seran utilitzades per a contactar amb les persones
finalistes i guanyadora a l’efecte de la gestió del concurs, d’acord
amb les bases reguladores.
El nom i cognoms de la persona guanyadora seran publicats a
través www.timeout.cat, www.escena25.cat i
icec.gencat.cat/ca/inici

Destinataris
Les dades únicament seran tractades pel responsables del
tractament, i per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC),
amb seu al Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona, proveït de
NIF Q0801212B, en qualitat d’encarregat del tractament per compte
de Time Out Spain Media SL, a l’efecte de la valoració de les
propostes enviades per les persones concursants per parts dels
membres del jurat nomenats per aquest institut.

Període de conservació
3 anys des de la publicació de la persona guanyadora.
Així mateix, les dades es podran conservar per complir amb
obligacions legals aplicables i, donat el cas, per a la defensa de
reclamacions de tot tipus.

Legitimació per al tractament
Contractual. El seu tractament és necessari per a la gestió del
concurs. La participació en el concurs comporta l’acceptació
d’aquest tractament.
Totes les persones concursants consenten amb l’enviament
del formulari de participació que, en cas de resultar
guanyadors, els seu nom i cognoms siguin publicats a través
de www.timeout.cat, www.escena25.cat i icec.gencat.cat/ca/inici.

Drets de les persones
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant una
petició escrita adreçada a privacy@timeout.com en què cal que
indiqueu quin dret voleu exercir i que acompanyeu una còpia de
document d'identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport).
Si considereu que en el tractament de les vostres dades s’ha
incomplert la legislació aplicable, teniu dret a presentar una
reclamació davant l’autoritat de control competent.
Podeu obtenir més informació sobre el dret a la protecció de dades
adreçant-vos a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(http://apdcat.gencat.cat).

Novena.- Xarxa de comunicacions
Time Out resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el normal
desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.


Desena.- Acceptació de les Bases establertes
La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases.

L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista, essent aquesta modificació o alteració publicada com una addició a aquestes bases. Les presents Bases, així com les possibles modificacions i incidències quedaran publicades a www.timeout.cat i www.escena25.cat

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per regular circumstàncies no previsibles sobrevingudes, així com de suspendre totalment o parcialment el concurs per causes alienes al seu poder de decisió en sentit ampli o per causes fortuïtes o de força major, si el concurs no es pogués dur a terme en les condicions establertes. La cancel·lació, suspensió o declaració del concurs com a desert no generarà cap obligació per a l’Organització, ni cap dret d’indemnització a favor de les persones concursants.


Onzena.- Jurisdicció i legislació competent
El present Concurs resta subjecte a la legislació catalana i espanyola d’aplicació. En cas de conflicte relacionat amb la interpretació o execució de les condicions del concurs, que no pugui resoldre’s de manera extrajudicial, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els sigui aplicable.

Recomanat
    També t'agradarà
      Publicitat