Time Out a la teva bústia d'entrada

Cerca

BASES LEGALS DEL CONCURS PRESCRIPTOR CULTURAL TIME OUT

BASES LEGALS DEL CONCURS PRESCRIPTOR CULTURAL TIME OUT

Publicitat

Time Out Spain Media SL (Time Out), amb domicili a Plaça Reial, 18, Primera Planta, 08002 – Barcelona, i NIF CIF B-65672495, (d’ara endavant, l’”organització”) organitza el concurs “Prescriptor cultural a Time Out Barcelona”, el qual es regirà pel que disposen les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”):

1.Objecte

Aquest Concurs té per objecte seleccionar una persona prescriptora cultural perquè es converteixi en la veu de Time Out a les xarxes socials en el sector de joves menors de 25 anys.

La persona guanyadora col·laborarà durant 3 mesos (de  setembre a finals de novembre de 2019)  amb Time Out, realitzant accions de prescripció cultural, a canvi d’una contraprestació econòmica mensual de 400 €.

Les accions de prescripció que haurà de dur a terme durant el període de col·laboració són les següents:

Time Out farà la dinamització per les tres xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

La persona guanyadora del concurs haurà de signar un conveni amb Time Out que regularà la col·laboració descrita.

La persona guanyadora haurà de facturar mensualment a Time Out la contraprestació establerta, amb una base imposable de 400 €. La factura haurà de ser emesa i presentada a dia 30 de cada mes i serà abonada a 30 dies data factura. Aquesta condició formarà part del conveni de col·laboració a signar entre Time Out i el/la col·laborador/a.

 1. Termini per a participar en el Concurs

El termini per a participar siniciarà el dia 25 de maig de 2019 i finalitzarà el dia 20 de juny de 2019 a les 23:59 hores.

 1. Requisits de participació

Les persones que vulguin participar en aquest concurs han de complir els requisits següents:

 • Edat: de 18 a 25 anys.
 • Estar registrat/da a Escena 25 https://www.escena25.cat/
 • Tenir un perfil en les següents xarxes socials: Twitter, Instagram.Tenir disponibilitat per a fer un vídeo setmanal amb recomanacions d’espectacles per a Time Out i Escena25, de setembre de 2019 a finals de novembre de 2019, ambdós inclosos.
 • Acceptar les condicions (Bases i condicions de tractament de dades personals) publicades a i timeout.cat. i www.escena25.cat. A Time Out les trobareu a https://www.timeout.com/ca/politica-de-privacitat i a Escena25 a https://www.escena25.cat/policy-privacy
 • No poden participar en aquest concurs els membres del jurat ni els empleats de la organització, ni els descendents o cònjuges d’aquests.
 1. Què s’ha de fer per a participar?
 • Les persones que compleixin els requisits establerts a l’apartat anterior, han demplenar i enviar el formulari de participació allotjat a timeout.cat. i www.escena25.cat dintre del termini de participació (del 25 de maig al 20 de juny a les 23:59 h).
 • Fer un vídeo d’entre un i dos minuts en què es recomani alguna proposta cultural (arts escèniques (Teatre, dansa i circ) i música); enviar-lo com a document adjunt al formulari de participació. El vídeo haurà de ser en català.
 • Cada concursant pot enviar un sol formulari i vídeo.
 1. Requisits de la publicació

El vídeo publicat ha de ser creat pel/per la concursant (no es poden presentar obres que es trobin a Internet o que hagin estat creades per altres persones).

Ha de respectar i no vulnerar els drets de terceres persones, amb especial atenció als drets de propietat intel·lectual i protecció de dades personals.

Ha de ser respectuós amb la dignitat de les persones i amb el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

L’incompliment de qualsevol dels requisits anteriors faculta lorganitzador a inadmetre o desqualificar el/la concursant.

 1. Criteris de selecció

Per a la selecció de la persona guanyadora es valora:

 • L'expressió oral i la creativitat
 • La informació derivada de l’anàlisi de les xarxes socials en què la persona concursant tingui un perfil donat d’alta, que pugui aportar valor a la tasca de prescriptor/a
 • La coherència del contingut i el to del vídeo
 • La quantitat i qualitat de les propostes culturals que s’hagin fet a les xarxes socials. Es valoraran perfils actius en el món de la música el teatre, les arts escèniques, els llibres, el cinema, els videojocs i altres tipus d’expresions artístiques.
 • La correcció i alhora la frescor en el llenguatge i l’adaptació al llenguatge propi de les xarxes socials i els vídeos.
 • El coneixement d’edició de vídeos amb Premiere.
 1. Comissió de valoració de les candidatures

La comissió de valoració estarà integrada per 3 persones en representació de Time Out, i 2 persones en representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

 1. Procés de selecció i publicitat dels resultats

1a fase: La comissió seleccionarà 5 finalistes, en aplicació dels criteris de valoració establerts anteriorment, i els ho comunicarà individualment a través de la seva adreça de correu electrònic.

2a fase: Les 5 persones finalistes se sotmetran a una entrevista personal presencial en què es valoraran els criteris establerts anteriorment. L’entrevista es realitzarà el dia 2 de juliol de 2019, entre les 10 i les 18h (l’hora serà comunicada per Time Out a cada persona finalista a través de l’e-mail facilitat en el formulari de participació en el concurs) a la seu de Time Out Barcelona (a la plaça Reial, 18, primer pis). La no compareixença a l’entrevista el dia i hora assenyalats comporta la desqualificació de la persona finalista.

Time Out comunicarà el resultat de la selecció de manera individualitzada a la persona guanyadora a través de la seva adreça de correu electrònic, per a la seva acceptació. 

El resultat de la selecció de la persona guanyadora es farà públic el dia 3 de juliol de 2019, a través dels mitjans següents:

El concurs es pot declarar desert si es considera que no hi ha cap persona participant que reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració establerts.

 1. Bústia d’informació

Mentre la convocatòria de participació estigui oberta, les persones interessades poden comunicar els seus dubtes i incidències relacionades amb el concurs per correu electrònic a l’adreça privacy@timeout.com

 1. Altres

Les persones concursants garanteixen la veracitat de les dades facilitades, i són les úniques responsables de la autenticitat i correcció de les mateixes.

L’organització es reserva el dret de comprovar les dades facilitades per les persones concursants, i d’excloure del concurs les persones que hagin facilitat dades incorrectes o no veraces. També les pot excloure si les prescripcions presentades al concurs no reuneixen els requisits establerts en aquestes bases.

 1. Cessió dels drets d’explotació de les prescripcions

La persona guanyadora ha de cedir a l’organització els drets d’explotació de les prescripcions que realitzi durant i en execució de l’acord de col·laboració amb Time Out resultant d’aquest concurs, per a l’assoliment de la finalitat perseguida.

Les condicions d’aquesta cessió es regularan en el conveni a signar entre la persona guanyadora i Time Out.

 1. Protecció de dades de caràcter personal de les persones Participants:

Les dades personals de les persones concursants que siguin facilitades en el marc daquest concurs seran tractades dacord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reglament Europeu (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, i altra normativa complementària).

Per a participar en aquest concurs, cal que les persones concursants facilitin una sèrie de dades imprescindibles per a poder-hi participar, el tractament de les quals queda autoritzat pel fet de participar-hi.

 La persona concursant es fa responsable de la veracitat i exactitud de les dades personals que faciliti.

Condicions aplicables al tractament de les dades personals facilitades per les persones participants en el concurs “Prescriptor cultural a Time Out Barcelona

Responsable del tractament

TIME OUT SPAIN MEDIA S.L.

Plaça Reial, 18, Primera Planta, de 08002 Barcelona

CIF B-65672495

privacy@timeout.com

Finalitat del tractament

Aquestes dades seran utilitzades per a contactar amb les persones finalistes i guanyadora a l’efecte de la gestió del concurs, dacord amb les bases reguladores.

El nom i cognoms de la persona guanyadora seran publicats a través www.timeout.cat, www.escena25.cat i icec.gencat.cat/ca/inici

Destinataris

Les dades únicament seran tractades pel responsables del tractament, i per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb seu al Passatge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona, proveït de NIF Q0801212B, en qualitat d’encarregat del tractament per compte de Time Out Spain Media SL, a l’efecte de la valoració de les propostes enviades per les persones concursants per parts dels membres del jurat nomenats per aquest institut.

Període de conservació

3 anys des de la publicació de la persona guanyadora.

Així mateix, les dades es podran conservar per complir amb obligacions legals aplicables i, donat el cas, per a la defensa de reclamacions de tot tipus.

Legitimació per al tractament

Contractual. El seu tractament és necessari per a la gestió del concurs. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquest tractament.

Totes les persones concursants consenten amb l’enviament del formulari de participació que, en cas de resultar guanyadors, els seu nom i cognoms siguin publicats a través de www.timeout.cat, www.escena25.cat i icec.gencat.cat/ca/inici.

Drets de les persones

Podeu exercir els vostres drets daccés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant una petició escrita adreçada a privacy@timeout.com en què cal que indiqueu quin dret voleu exercir i que acompanyeu una còpia de document d'identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport).

Si considereu que en el tractament de les vostres dades sha incomplert la legislació aplicable, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Podeu obtenir més informació sobre el dret a la protecció de dades adreçant-vos a lAutoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

 

 

 1. Acceptació de les Bases establertes

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra daquestes Bases.

L’organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista, essent aquesta modificació o alteració publicada com una addició a aquestes bases.

Les presents Bases quedaran publicades a www.timeout.cat i www.escena25.cat

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases per regular circumstàncies no previsibles sobrevingudes, així com de suspendre totalment o parcialment el concurs per causes alienes al seu poder de decisió en sentit ampli o per causes fortuïtes o de força major, si el concurs no es pogués dur a terme en les condicions establertes.

La cancel·lació, suspensió o declaració del concurs com a desert no generarà cap obligació per a l’Organització, ni cap dret d’indemnització a favor de les persones concursants.

 1. Jurisdicció i legislació competent

El present Concurs resta subjecte a la legislació catalana i espanyola daplicació. En cas de conflicte relacionat amb la interpretació o execució de les condicions del concurs, que no pugui resoldres de manera extrajudicial, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els sigui aplicable.

 

Recomanat
  També t'agradarà
   Publicitat